W pole obok wpisz e-mail użyty przy zakładaniu konta w iPortfolio.pl
Login Hasło Zapomniane hasło?
  • kolor
iportfolio.pl - Strona Główna PRZEGLĄDAJ STRONY SZABLONY LOGOWANIE
Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO iPortfolio.pl

 

ZAŁĄCZNIKI:
1. Zasady i zakres świadczenia usługi odpłatnej ProPortfolio

 

§ 1

Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego iPortfolio.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.iportfolio.pl. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu iPortfolio.pl.

§ 2

Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują;

Serwis - serwis internetowy iportfolio.pl znajdujący się w pod adresem internetowym www.iportfolio.pl, stanowiący platformę internetową, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników;

Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Fruit Media, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 443295 NIP: 527-223-14-14 REGON: 140858697

Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane za pośrednictwem tej usługi internetu;

Użytkownik - osoba fizyczna w wieku powyżej 15 lat, która skutecznie założy Konto w Serwisie, poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto;

Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie;

Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza swoimi danymi oraz może aktywować i dezaktywować poszczególne opcje Serwisu na swojej Stronie Użytkownika;

Strona Użytkownika - miejsce w internecie zlokalizowane pod indywidualnym adresem Użytkownika w Serwisie w układzie www.Login.iportfolio.pl, gdzie publikowane (prezentowane) są informacje, dane, zdjęcia (Galeria) i inne elementy udostępnione przez Użytkownika, przekazane przez niego do Serwisu w sposób samodzielny i dobrowolny; za pośrednictwem którego to miejsca inni Użytkownicy lub osoby korzystające z internetu, a nie będące Użytkownikami, mogą się z nimi zapoznać;

Galeria -  miejsce na Stronie Użytkownika, gdzie pokazywane są zdjęcia Użytkownika;

ProPortfolio - usługa w Serwisie dostępna dla wszystkich Użytkowników, którzy dokonali stosownej opłaty, uzyskują na określony czas status członka ProPortfolio; usługa ta pozwala na korzystanie przez Użytkowników będących członkiem ProPortfolio, z szeregu poszerzonych lub dodatkowych funkcji Strony Użytkownika oraz innych preferencji przyznawanych doraźnie lub okresowo członkom ProPortfolio w Serwisie;

Skrzynka iPortfolio - elektroniczna skrzynka pocztowa, przydzielana Użytkownikowi wykupującemu usługę płatną ProPortfolio, charakteryzująca się indywidualnym adresem Login@iportfolio.pl;

Pomoc - miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik w każdej chwili może dowiedzieć się, w jaki sposób należy zrealizować określone działania, aby osiągnąć pożądane cele.

 

§ 3

Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu.

1. Serwis iPortfolio.pl jest własnością Fruit Media z siedzibą w Warszawie 00-839, Towarowa 7A/4.

2. Podstawowym przedmiotem Serwisu jest system udostępniania w sieci internet Stron Użytkowników i wymiany informacji o Użytkownikach, prowadzonych i utrzymywanych przez Administratora, w celu umożliwienia w ten sposób prezentacji własnego portfolio, artystycznego dorobku, dokonań i osiągnięć Użytkowników.

3. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, Skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

4. Uczestnictwo w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.

5. Dodatkowa odpłatna usługa świadczona jest tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Użytkownika po wniesieniu stosownej opłaty za daną usługę zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz Załącznika Nr 1 do Regulaminu zatytułowanego "Zasady i zakres świadczenia usługi odpłatnej ProPortfolio".

6. Baza Stron Użytkowników podlega ochronie prawnej, a administratorami danych osobowych (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w Bazie Stron Użutkowników jest Fruit Media z siedzibą w Warszawie przy ulicy Towarowej 7A/4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższe podmioty, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Stron Użytkowników.

7. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność :

  a. Strony Użytkowniów wyświetlane są w oparciu o technologie Flash - aby strona była poprawnie wyświetlana w przegladarce internetowej - Użytkownik powinien miec zainstalowany aktualny plugin flash - do którego odpowiedni link wyswietlony bedzie podczas uruchamiania Strony Użytkownika.

  b. Strony Użytkowniów wyświetlane są w formie pop-up - czyli okno przeglądarki nad innymi oknami - jeśli strona nie będzie chciała się pokazać może to oznaczać, że przeglądarka ma ustawioną blokadę tego typu akcji - należy odblokować ustawienie dla Serwisu iportfolio.pl, lub kliknąć na odpowiedni link wyświetlany podczas uruchamiania Strony Użytkownika, który uruchomi Stronę Użytkownika. 

§ 4

Usługi

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość prezentowania Stron Użytkowników, Galerii zdjęć, jak również szeregu danych, informacji i innych treści zapisanych na Koncie Użytkownika. 

2. Przeglądanie zasobów Serwisu oraz jego poszczególne usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika internetu, przy czym zakres tego dostępu dla osób nie będących Użytkownikami może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub głównymi partnerami Administratora. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.

4. Odpłatna usługa ProPortfolio świadczona jest tylko na wyraźne zlecenie Użytkownika dokonywana jest poprzez jej aktywację na zasadach określonych w Załączniku Nr 1 do Regulaminu zatytułowanego "Zasady i zakres świadczenia usługi odpłatnej ProPortfolio".

5. Pełen zakres podstawowych usług Serwisu dostępny jest bez ograniczeń dla posiadaczy ProPortfolio, co nie dotyczy usług dodatkowych odpłatnych oddzielnie, które dostępne są dla każdego Użytkownika bez względu na status, po wniesieniu stosownych opłat.

6. Dla wszystkich Użytkowników zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków.

7. Administrator będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i tego przyczynach.

§ 5

Uczestnictwo w Serwisie

1. Uczestnikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna w wieku powyżej 15 lat, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.

2. Do tego, aby założyć Konto i być Użytkownikiem Serwisu oraz korzystać z jego zasobów niezbędny jest dostęp do internetu, przeglądarka internetowa oraz posiadanie dowolnej i aktywnej Skrzynki e-mail.

3. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem Skrzynki e-mail i stron Serwisu, do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji.

4. Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta zakładanego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą, może zostać pozbawiona możliwości skutecznego założenia Konta, a co za tym idzie Strony Użytkownika o danym Loginie, zarezerwowanym czasowo dla tej osoby w Serwisie, jeżeli ostateczna aktywacja Konta nie zostanie dokonana w okresie trzech dni od otrzymania wiadomości e-mail z informacjami o kolejnych krokach niezbędnych do skutecznego założenia Konta.

5. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody Administratora.

6. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:

a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
b) wszelkie dane osobowe, fotografie i inne informacje składające się na Stronę Użytkownika przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Strony Użytkownika przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych:

i. adres e-mail podany podczas rejestracji;
ii. hasło do Konta;
iii. kody aktywacyjne lub innego typu poufne dane dostępowe;

c) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Fruit Media z siedzibą w Warszawie wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszej w edycji Konta lub w inny sposób, danych osobowych oraz przekazanych do Serwisu fotografii dostępnych na Stronie Użytkownika, w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na łamach Serwisu;
d) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego partnerów.

7. Udostępniając zdjęcia w Galerii, Użytkownik oświadcza, iż:

a) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do udostępnienia zdjęć, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania ze zdjęć (licencja) obejmujące w szczególności prawo do prezentowania zdjęć na łamach Serwisu i sieci Internet. Użytkownik oświadcza, iż osoby uwidocznione na zdjęciach, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet;
b) w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanego zdjęcia lub wizerunku osobistego osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

8. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Konta, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto i Stronę Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.

9. Powyższe dotyczy również udostępnianych zdjęć w Galerii na Stronie Użytkownika.

10. Użytkownik ma możliwość pokazania do 10 zdjęć w Galerii na Stronie Użytkownika - nie dotyczy to Użytkowników, którzy wykupili usługę ProPortfolio i posiadają możliwość pokazywania nieograniczonej ilości zdjeć w Galerii na Stronie Użytkownika.

11. Jeżeli Użytkownik nie dokona logowania do swojego Konta przez kolejne 90 dni, Konto zostanie usunięte, a Login wróci, do puli wolnych Loginów. O ile to będzie możliwe, Użytkownik zostanie zawiadomiony z wyprzedzeniem 5 dni o zamiarze usunięcia Konta. Zawiadomienie zostanie wysłane pocztą elektroniczną na Skrzynkę e-mail Użytkownika wskazaną przy rejestracji Konta.

12. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu według wskazówek wskazanych w Pomocy. Wraz z usunięciem Konta usunięta zostanie z Serwisu Strona Użytkownika na stałe i bezpowrotnie.

13. Usunięcie Konta powoduje zakończenie świadczenia wszelkich lub niektórych odpłatnych usług Serwisu wykupionych przez Użytkownika, jeżeli do ich świadczenia konieczne było ze względów technologicznych lub systemowych posiadanie Konta w Serwisie.

14. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować Konto lub poszczególne usługi Serwisu (np. Stronę Użytkownika lub możliwość dokonywania wpisów do tablicy ogłoszeń i inne), wraz z podaniem na łamach Serwisu stosownej informacji w tym zakresie dostępnej dla wszystkich Użytkowników. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi według własnego uznania, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady.

15. Konto może zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta i Strony Użytkownika, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:

a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu;
b) Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto - w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika;
c) Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;
d) Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania lub ze względu na konkretne okoliczności nie daje gwarancji zachowań zgodnych z Regulaminem;
e) Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.

§ 6

Zasady

1. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych (odpłatnych i nieodpłatnych) do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:

a) rozpowszechnianie treści pornograficznych;
b) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;
c) rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej;
d) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
e) publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.)

§ 7

Reklamacje

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi pod adresem e-mail reklamacje@iportfolio.pl .

2. W ten sam sposób reklamuje się usługi świadczone na Serwisie, o ile nic innego nie postanowiono w regulaminach dotyczących świadczenia danej usługi, z którą reklamacja jest związana.

3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.

4. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.

§ 8

Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na Stronach Użytkowników, za ich prawdziwość i autentyczność fotografii.
2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn.
3. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom - Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
4. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
5. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.
10. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
11. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich - do umieszczania na Stronach Użytkowników treści, bannerów reklamowych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zrówno przez Administratora jak i podmioty trzecie - jak równiez poprzez kierowanie do Użytkowników na Skrzynke e-mail treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na zamieszczanie treści, bannerów reklamowych na Stronie Użytkownika oraz wysyłanie im treści reklamowych, ogłoszeniowych itp.
12. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z serwisu IPORTFOLIO.PL, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
13. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć INTERNET (chodzi tu o przeciwdziałanie takim cechom internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.). W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich.
14. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
15. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail iportfolio@iportfolio.pl lub pocztą tradycyjną na adres Fruit Media, ul. Towarowa 7A/4, 00-839 Warszawa.

§ 9

Zmiany Regulaminu

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

§ 10

Dostępność Regulaminu

Regulamin wraz z wszelkimi załącznikami do niego, w jednym dokumencie w formacie Rich Text Format (RTF) zawsze dostępny jest w aktualnej wersji do pobrania pod adresem http://www.iportfolio.pl/regulament.rtf

Warszawa, dnia 01.01.2011 r.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu Internetowego iPortfolio.pl
"Zasady i zakres świadczenia usługi odpłatnej ProPortfolio"

1. Niniejszy Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu Internetowego iPortfolio.pl, reguluje zasady świadczenia usługi odpłatnej ProPortfolio w Serwisie, której aktywowanie związane jest z poniesieniem kosztów, zasady aktywowania, oraz wszelkie inne kwestie związane z tą usługą.

2. Organizator.

Organizatorem i dostawcą usługi ProPortfolio jest Fruit Media, ul. Towarowa 7A/4, 00-839 Warszawa, NIP: 527-223-14-14, REGON: 140858697, Numer Rachunku: 83 1090 1694 0000 0001 0657 4217 Bank Zchodni WBK S.A. 

3. Aktywacja usługi ProPortfolio i koszty.

a) Aktywować usługę ProPortfolio może każdy Użytkownik Serwisu.

b) Koszt aktywacji usługi ProPortfolio wynosi 150 PLN brutto (121,95 PLN netto) za okres jednego roku (365 dni).

c) Aby aktywować usługę Użytkownik winien dokonać wpłaty środków pieniężnych lub przelewu bankowego na konto Administratora podane w powyższym pkt 2.

d) Aktywowanie usługi nastąpi automatycznie po uzyskaniu z banku Administratora potwierdzenia wpływu środków pieniężnych na konto bankowe, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony na Skrzynke e-mail, z wyszczególnieniem dat granicznych okresu rozliczeniowego.

4. Zakres usługi i przywileje przewidziane dla posiadaczy ProPortfolio:

a) Możliwość wyboru szablonu oraz stylu szablonu Strony Użytkownika spośród dostepnych na Koncie Użytkownika (szablony są aktualizowane, a ich ilość będzie rozszerzana).

b) Indywidualny adres e-mail (Skrzynka iPortfolio) w układzie Login@iportfolio.pl z dostępem poprzez swoje Konto w Serwisie (WebMail).

c) Nieograniczona ilość zdjęć w Galeri na Stronie Użytkownika.

d) Możliwość wyłączenia czasowo Strony Użytkownia - wówczas strona przestaje być dostępna w sieci Internet - skutkuje to również nie pokazywaniem Strony Użytkownika na stronie głównej Serwisu jak w pkt e) poniżej..

e) Możliwość nie pokazywania Strony Użytkownika na stronie głównej Serwisu iPortfolio.pl - wówczas Strona Użytkownika nie będzie brana pod uwagę przy różnego typu rankingach, sondach, konkursach dostępnych w Serwisie.

f) Nie ma obowiązku logowania się co 90 dni pod rygorem usunięcia Konta i utraty Loginu.

g) Brak treści, bannerów reklamowych na Stronie Użytkownika. 

h) Inne drobniejsze usługi i preferencje przyznawane posiadaczom ProPortfolio na stałe lub okresowo, o czym będzie mozna dowiedzieć się na stronach Serwisu lub w korespondencji od Administratora.

5. Zasady szczególne dotyczące usługi odpłatnej ProPortfolio.

a) O zbliżającym sie terminie wygaśnięcia usługi ProPortfolio Użytkownik zostanie poinformowany na Skrzynkę e-mail oraz stosowna informacja znajdzie się na stronie Konta Użutkownika na 14 dni przed wygaśnięciem usługi.

b) Jesli termin wygaśnięcia usługi upłynie, a Administarator nie stwierdził wpływu środków w wysokości pozwalającej na przedłużenie usługi o kolejny okres abonamentowy, Użytkownik traci przywileje z zakresu Usługi ProPortfolio opisanej w pkt 4. - wówczas co następuje:

i. zdjęcia w Galerii zostaną ukryte tak ze widocznych bedzie tylko 10 pierwszych zgodnie z złożeniami usług bezpłatnych Regulaminu Serwisu iPortfolio.pl;

ii. Dostęp do Skrzynki iPortfolio zostanie zablokowany;

iii. Szablon Strony Użytkownika zostanie automatycznie zamieniony na domyślny - udostępniany Użytkownikom w ramach usług bezpłatnych Serwisu.

iv. Wszystkie ustawienia (szablonu) Strony Użytkownika, dane, zdjecia w Galerii, Skrzynka iPortfolio mogą zostać przywrócone w momencie odnotowania przez Administratora wpływu środków w wysokości pozwalającej na aktywowanie usługi ProPortfolio, wówczas Administrator dokona tego automatycznie na zasadach odpowiednich do pkt 3 d).

c) Koszty poniesione w związku z aktywacją usługi ProPortfolio nie podlegają zwrotowi, poza przypadkami wyraźnie określonymi w niniejszym Załączniku.

d) Gdy wysokość wpłaconej przez Użytkownika kwoty nie pozwala na aktywowanie odpłatnej usługi ProPortfolio, Użytkownik zostanie o tym poinformowany na Skrzynkę e-mail. Wolne środki mogą zostać zadysponowane przez Użytkownika tylko w sposoby opisane w pkt. e) poniżej.
e) W każdym przypadku, gdy na koncie Użytkownika znajdują się wolne środki pieniężne niewykorzystane na aktywowanie usługi ProPortfolio, Administrator nie zrobi z nimi nic, zanim nie dostanie wyraźnego polecenia od Użytkownika, który je wpłacił, a Użytkownik taki może:
i. zażądać zaliczenia wolnych środków na poczet przedłużenia aktywnej już usługi ProPortfolio, o taki okres, na jaki wystarczy kwota wolnych środków, które mogą być pobrane na poczet opłaty za usługę ProPortfolio na kolejny rok rozliczeniowy.

ii. zażądać zwrotu wolnych środków pieniężnych - wówczas zastosowanie ma poniższy pkt f);
iii. dopłacić kwotę niezbędną do aktywacji usługi ProPortfolio - Administrator po stwierdzeniu wpływu środków w wysokości pozwalającej na aktywowanie usługi ProPortfolio, dokona tego automatycznie na zasadach odpowiednich do pkt 3 d).
f) Zwrot wolnych środków pieniężnych znajdujących się na koncie Użytkownika następuje zawsze i tylko po otrzymaniu przez Administratora pisma z żądaniem zwrotu wysłanym na adres Administratora listem poleconym. Zwrot nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania prawidłowego w swej treści pisma, pod warunkiem, że zwracana kwota wystarczy na pokrycie kosztów manipulacyjnych zwrotu, które będą zawsze potrącane ze zwracanej kwoty. Wysokość kosztów manipulacyjnych zwrotu wynosi 4 zł.

forum   •   regulamin   •   kontakt   •   facebook © Wszelkie prawa zastrzeżone iPortfolio.pl 2007-2018

Artyści w Internecie: Portfolio, Fotografie, Fotogalerie, Modelki, Fotograficy, Artyści, Graficy, Projektanci, Styliści, Architekci, Muzycy